Opvoeders op school -leraarschap-

Een kind brengt een groot deel van zijn leven door op school. Ouders en scholen dragen de gezamenlijke verantwoordelijkheid om in het belang van het kind te doen wat nodig is voor zijn ontwikkeling, zodat het steeds zelfstandiger wordt en vanuit zijn eigen potentie gaat leven. De weg daarnaartoe loopt voor ieder kind echter anders, dus hoe kun je dit kindgericht werken nu in de praktijk vorm geven?

De belangrijkste voorwaarden voor het ontwikkelen van het volledige potentieel zijn dat het kind sociaal-emotioneel, fysiek en cognitief in balans is en voldoende gezonde frustratie en stimulans ervaart. Daarnaast moet het kind zich bewust worden van de unieke manier waarop hij kennis tot zich neemt (begripsstijl) en deze kennis automatiseert (automatiseringsstijl). Dit vraagt niet alleen een scherpe observatie van de behoeften van elk kind en van de klas als geheel, maar ook reflectie op je eigen rol als mede-opvoeder.

Op zoek naar balans
De leerwijzers van Treen je Breen begeleiden individuele kinderen die uit balans zijn geraakt, ook bij ogenschijnlijk niet-schoolgerelateerde problematiek. Wij focussen hierbij op de samenhang tussen sociaal-emotionele, cognitieve en fysieke ontwikkeling. Wanneer op een van deze terreinen een disbalans ontstaat, kan dat leiden tot uitval op een of meerdere vakken en/of het verlies van zelfvertrouwen, concentratie en motivatie.

Treen je Breen begeleidt leerkrachten en teams naar daadwerkelijk kindgericht werken. Treen je Breen ondersteunt tevens directies van scholen die een kwaliteitsslag willen maken, hun missie en visie beter in de organisatie willen verwoorden en verankeren, als ook invulling willen geven aan thema’s als kindgericht werken en ouderparticipatie.

Voorbeelden van factoren die ontwikkeling kunnen remmen
Fysiek: groeiachterstand, ziekte, slecht slapen, slecht eten, slecht zien, gehoorproblemen.
Sociaal-emotioneel: pesten, scheiding, groepsdruk, verlegenheid, onveilige sturing en begrenzing, spiegel- en kopieergedrag op andermans problemen, hechtingsproblemen.
Cognitief: dyslexie, dyscalculie, gebrek aan bewustzijn van de eigen begrips- en automatiseringsstijl.

Signalen die kunnen wijzen op disbalans
Leeftijdsinadequaat gedrag, fysieke ontwikkelingsachterstand, faalangst, onderpresteren, overpresteren, leerachterstand, ongemotiveerdheid, perfectionisme, gebrek aan zelfvertrouwen, pesten, hoofdpijn, buikpijn, autoriteitsprobleem, niet-betrokken ouders.

Zie ook: de principes van integratief Procesleren en integratief opvoeden

THEATER TRAININGEN

Theater Training Opvoeden is Kinderspel -relaxed in Pieken en Dalen-

TRAININGEN

TeamOntwikkeling voor Professionals

Opvoedwijzer voor Professionals

BEGELEIDINGEN

Ontwikkelingsproces School

Ontwikkelingsproces Klas

Ontwikkelingsproces Leerkracht

INSPIRATIE BIJEENKOMSTEN

Inspriratie Bijeenkomsten