Opvoeder op de Kinderopvang

De kinderopvang levert een belangrijke bijdrage aan de opvoeding van een kind. In de eerste levensjaren zet het kind zijn eerste stappen in de wereld buiten het gezin en heeft het behoefte aan een veilige basis, de juiste sturing en begrenzing en aan volwassenen om zich aan te spiegelen zowel thuis als op het kinderdagverblijf.

Opgroeien tot wie je werkelijk bent
Als pedagogisch medewerker draag je de verantwoordelijkheid om het kind een veilige omgeving te bieden en te begeleiden bij het ontwikkelen van fysieke en sociaal-emotionele vaardigheden. Deze zijn tenslotte belangrijke voorwaarden voor latere cognitieve groei. Het is eveneens je taak om het kind uit te dagen en zijn mogelijkheden te verkennen en om eventuele belemmeringen in zijn ontwikkeling te signaleren. Hoe vroeger het kind behoeftegerichte ondersteuning ontvangt, hoe beter het kan opgroeien tot wie het werkelijk is. Dit vraagt niet alleen een scherpe observatie van de behoeften van elk kind en van de groep als geheel, maar ook reflectie op je eigen rol als begeleider.

Op zoek naar balans
Treen je Breen begeleidt kinderen en hun opvoeders in de breedste zin van het woord in hun persoonlijke groei volgens de principes van integratief opvoeden. Wij focussen hierbij op de samenhang tussen de sociaal-emotionele, cognitieve en fysieke ontwikkeling. Een kind dat op een van deze vlakken niet in balans is, zal leeftijdsinadequaat gedrag gaan vertonen, een ondermijnende rol in de groep gaan spelen of juist zijn eigen ruimte niet innemen.

Treen je Breen ondersteunt tevens locatiemanagers en/of directies van kinderdagverblijven die een kwaliteitsslag willen maken, hun missie en visie beter in de organisatie willen verankeren en invulling willen geven aan ouderparticipatie.

Signalen die kunnen wijzen op disbalans
Leeftijdsinadequaat gedrag, (fysieke) ontwikkelingsachterstand, ontwikkelingsvoorsprong, angst, problemen met zindelijkheid, niet goed in de groep liggen, slecht slapen, niet (samen) kunnen spelen, problemen met het reguleren van emoties.

THEATER TRAININGEN

Theater Training Opvoeden is Kinderspel -relaxed in Pieken en Dalen

TRAININGEN

Training Opvoedwijzer voor Professionals

Teamtraining Proces en Ontwikkeling Professionals

BEGELEIDINGEN

Begeleiding Proces en Ontwikkeling Kinderopvang

INSPIRATIE BIJEENKOMSTEN

Inspiratie Bijeenkomsten